Herb

WARSZTATY

Razem tworzymy Strategię Rozwoju
Nowego Dworu Mazowieckiego!

Warsztaty na temat infrastruktury, przestrzeni oraz środowiska w Nowym Dworze Mazowieckim

Kolejne warsztaty, które odbyły się w ramach pracy nad Strategią Nowego Dworu Mazowieckiego na lata 2018-2030 dotyczyły infrastruktury, przestrzeni oraz środowiska. Mieszkańcy wypracowali kolejne cele strategiczne. Chcą, aby Nowy Dwór był konkurencyjnym miejscem do zamieszkania, atrakcyjnym turystycznie oraz rozpoznawalnym w całej Polsce.

 

W ramach warsztatów, które odbyły się 31 sierpnia 2017 roku w Urzędzie Miasta Nowy Dwór Mazowiecki, mieszkańcom udało się zdefiniować największe problemy związane z infrastrukturą i środowiskiem oraz wspólnie wypracować koncepcje celów do realizacji w kolejnych latach. W trakcie warsztatów pojawiło się wiele pomysłów dotyczących rozwiązania problemów związanych z mieszkaniami komunalnymi, ładem przestrzennym czy rozbudową sieci ciepłowniczej oraz gazowniczej. Uczestnicy zwrócili uwagę między innymi na niedostatek środków finansowych na modernizację infrastruktury, brak kanalizacji deszczowej w mieście czy niską estetykę elewacji budynków wpływającą na ład przestrzenny w centrum miasta.

 

Mieszkańcy wspólnie z urzędnikami wypracowali również cele związane ze zwiększaniem standardów mieszkalnictwa w mieście,  poprawą jakości powietrza, udoskonaleniem wysokiej komunikacyjności miasta oraz utrzymywaniem bardzo dobrej dostępności terenów inwestycyjnych. Z zakresu utrzymywania wysokiego poziomu ładu przestrzennego ustalono, że jedną z możliwości jest wdrożenie programu zachęt dla mieszkańców, który sprzyjałby podnoszeniu estetyki i zachowywaniu podobnych standardów.

 

Podczas dyskusji zostały wskazane atuty oraz słabości miasta. Zauważono, że w mieście jest systematycznie modernizowana infrastruktura techniczna oraz rozbudowywana sieć dróg gminnych. Szkoły w mieście posiadają wysoki standard techniczny. Jeśli chodzi o dostępność terenów pod inwestycje i budownictwo mieszkaniowe wskazano, że jest ono na bardzo dobrym poziomie. Mieszkańcy widzą jednak zagrożenie w regulacjach prawnych, które ograniczają liczne modernizacje oraz niewystarczających środkach finansowych zewnętrznych.

 

Warsztaty są drugim etapem tworzenia strategii. W następnych miesiącach zorganizowane będą kolejne spotkania, na które zaproszeni zostaną mieszkańcy, przedsiębiorcy, przedstawiciele organizacji pozarządowych, seniorzy oraz młodzież. Tematyka, która zostanie poruszona dotyczyć będzie rozwoju gospodarczego. W końcowym etapie wypracowane zostaną misja, wizja i kierunki rozwoju miasta. Efekty prac warsztatowych staną się podstawą do stworzenia Strategii Rozwoju Nowego Dworu Mazowieckiego na lata 2018-2030.

Powrót