Herb

WARSZTATY

Razem tworzymy Strategię Rozwoju
Nowego Dworu Mazowieckiego!

Warsztaty o potencjale turystycznym i kulturowym nowego dworu mazowieckiego

Podczas kolejnego spotkania warsztatowego w ramach tworzenia Strategii Rozwoju Nowego Dworu Mazowieckiego, mieszkańcy rozmawiali na temat potencjału kulturowego i turystycznego. Uczestnicy zgodzili się, że miasto posiada duży potencjał, zarówno przyrodniczy, jak i historyczny, który należy wydobyć, by stać się atrakcyjnym miejscem na mapie Mazowsza.

29 czerwca odbyły się kolejne warsztaty związane z tworzeniem Strategii Rozwoju Nowego Dworu Mazowieckiego na lata 2018-2030. Tym razem szczegółowo omówiony został obszar turystyki i potencjału turystycznego miasta. Mieszkańcy zwracali szczególną uwagę na potencjał rzek. Uważają, że jest to wyjątkowy walor turystyczny, który może być niezwykłym atutem miasta.

Jako potencjał kulturowy Nowego Dworu Mazowieckiego zostały wskazane wielokulturowość i wielowyznaniowość, które powinny być chronione i promowane.

Nowy Dwór Mazowiecki to miasto, którego wiodącą marką turystyczną jest Twierdza Modlin. Jest to miejsce ściągające turystów. Jednak mieszkańcy sądzą, że w ostatnim czasie nastąpiło obniżenie atrakcyjności Twierdzy. Przyczyną są akty wandalizmu, którym mógłby zapobiec monitoring miejski zainstalowany w Twierdzy.

Za atut miasta, który mógłby stać się atrakcją dla turystów uznano także okolice rzeki. Nowy Dwór Mazowiecki może pochwalić się unikatowym położeniem w widłach rzek. Mieszkańcy uznali, że aby tereny wokół rzecz przyciągały ludzi i stały się atutem dla przyjezdnych należy w pierwszej kolejności sprawić, że staną się schludne i bezpieczne. Należy zrobić alejkę, zamontować ławki i kosze na śmieci oraz monitoring. Jednak na przeszkodzie do właściwego i atrakcyjnego zagospodarowania okolic rzek stoi złożona struktura własności elementów nabrzeża. Dużym wyzwaniem dla miasta będzie konsekwentne wdrażanie planów zagospodarowania tych obszarów.

Na atrakcyjność turystyczną miasta miałaby wpływ również rozbudowa sieci ścieżek rowerowych i stojaków. Dodatkowo mieszkańcy wskazują jako walor miasto dogodne położenie i bardzo dobre skomunikowanie tzw. multimodalność. NDM znajduje się tuż przy lotnisku Warszawa Modlin, co jest wielką zaletą. Miasto mogłoby stać się ważnym punktem na mapie turystycznej Mazowsza, pomimo bliskości Warszawy, która stanowi główne miasto regionu. Jednak nawet na lotnisku brakuje informacji, że w okolicy znajdują się miejsca tak atrakcyjne dla turystów jak Twierdza Modlin.

Ponadto na rozwój oraz promocję Nowego Dworu może wpłynąć wypracowanie koncepcji spójnych produktów turystycznych oraz współpraca podmiotów związanych z turystyką, której teraz brakuje. Szansą miasta jest również postawienie na  turystykę biznesową oraz konferencyjną.

Nowy Dwór Mazowiecki to miasto z wielokulturowymi tradycjami i zróżnicowaną strukturą społeczną. Również to mogłoby stać się atutem z turystycznego punktu widzenia. Wielokulturowość to wielki potencjał, który właściwie wykorzystany może stać się zaletą miasta i przyciągać turystów.

Warsztaty są drugim etapem tworzenia strategii. W następnych miesiącach zorganizowane będą kolejne spotkania, na które zaproszeni zostaną mieszkańcy, przedsiębiorcy, przedstawiciele organizacji pozarządowych. Tematyka, która zostanie poruszona dotyczyć będzie rozwoju gospodarczego, infrastruktury i środowiska. W końcowym etapie wypracowane zostaną misja, wizja i kierunki rozwoju miasta. Efekty prac warsztatowych staną się podstawą do stworzenia Strategii Rozwoju Nowego Dworu Mazowieckiego na lata 2018-2030.

Powrót