Herb

WARSZTATY

Razem tworzymy Strategię Rozwoju
Nowego Dworu Mazowieckiego!

Warsztaty dotyczące kultury, sportu i rekreacji oraz kapitału społecznego

Odbyły się kolejne warsztaty z mieszkańcami, które są elementem pracy nad Strategią Rozwoju Nowego Dworu Mazowieckiego na lata 2018-2030. 25 maja mieszkańcy spotkali się, by porozmawiać o dostępie do kultury, ofercie sportowej i rekreacyjnej miasta, jak również kapitale społecznym.

Uczestnicy spotkania wspólnie stwierdzili, że miasto może pochwalić się szeroką ofertą sportowo-rekreacyjną, która skierowana jest do różnych grup wiekowych. W mieście funkcjonują boiska, basen i siłownie, także takie na świeżym powietrzu. Miasto oferuje również coraz lepszą ofertę kulturalną. Przybywa też wydarzeń organizowanych przez samą społeczność lokalną: pikniki, wigilie czy dzień dziecka. Szczególnie seniorzy chwalą działania, które są skierowane bezpośrednio do nich. Jest to grupa najbardziej zintegrowana i prężnie działająca w mieście. Działa między innymi Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, który liczy około 900 członków czy Uniwersytet Trzeciego Wieku.

W trakcie warsztatów mieszkańcy zwrócili również uwagę na utrudnienia związane między innymi z dostępem do kultury. Jednym z nich jest położenie miasta i przedzielenie rzekami i torami, co nie ułatwia komunikacji między odległymi częściami miasta. Ponadto bliskość Warszawy, której oferta kulturalna jest ogromna może być dodatkowym zagrożeniem. Mieszkańcy chętniej wybierają wydarzenia odbywające się w stolicy niż w Nowym Dworze Mazowieckim. Uczestnicy spotkania zwrócili również uwagę na brak wystarczającej infrastruktury rekreacyjnej dla dzieci i młodzieży. Pojawił się pomysł, że w mieście przydałby się skatepark, gdzie dzieci w starszym wieku mogłyby spędzać czas.

Poprawy wymaga również obszar zieleni miejskiej. Plac 3 kultur, zdaniem mieszkańców, jest niedokończony i niszczeje. Niezbędne jest zwiększenie patroli w miejscach, gdzie dochodzi do aktów wandalizmu oraz większa dbałość o istniejące już tereny zielone w mieście. Mieszkańcy sądzą również, że należy zagospodarować plaże przy rzecze tak, aby stały się miejscem wypoczynku. Jest to jednak zadanie trudne, z powodu okresowego wylewania rzek.

Kapitał ludzki był kolejnym z obszarów omówionych podczas warsztatów. Uczestnicy sądzą, że istnieje duża oferta zajęć rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży, jednak dotyczy ona głównie zajęć sportowych. Na pochwałę zasługują szkoły, które cieszą się wysokim poziomem nauczania i dobrymi wynikami egzaminów. Potrzebne jest jednak większe wsparcie dla uczniów w postaci poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego. Dobrą stroną Nowego Dworu Mazowieckiego jest fakt, że każda szkoła posiada własną świetlicę. Brakuje jednak przedszkoli i żłobków, zwłaszcza tych publicznych.  W mieście aktywnie działa aż 20 organizacji pozarządowych, które pozyskują fundusze od gminy i ich liczba ciągle rośnie. Wskazuje to na budowę lokalnych społeczności i coraz większą ich aktywność.

Warsztaty są jednym z etapów powstawania Strategii Nowego Dworu Mazowieckiego na lata 2018-2030. Jest to dokument, który będzie wyznaczał kierunek rozwoju naszego miasta długi okres czasu. Powstanie on w listopadzie tego roku. Dlatego wszystkich z Państwa serdecznie zapraszamy do aktywnego udziału w procesie tworzenia strategii.

Powrót