RADA SENIORÓW W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM

W celu zapewnienia osobom starszym wpływu na sprawy dotyczące lokalnej społeczności, jak również w ramach tworzenia warunków do pobudzenia aktywności obywatelskiej osób starszych w społeczności lokalnej, Miasto postanowiło powołać Radę Seniorów.

 

Rada ma swój statut, który wyznacza kierunek działania i zadania, którymi się zajmuje. Rada podejmuje działania w celu integracji środowiska osób starszych, wzmacniania ich udziału w życiu społeczności lokalnej, a także sprzyjania solidarności międzypokoleniowej w szczególności poprzez:

  • wspieranie aktywności osób starszych,
  • profilaktykę i promocję zdrowia,
  • zapobieganie wykluczeniu społecznemu,
  • wspieranie aktywności rekreacyjnej, edukacyjnej i kulturalnej,
  • analizę przedsięwzięć gminy na rzecz osób starszych,
  • integrację środowiska osób starszych i reprezentowanie zbiorowych interesów tych osób na zewnątrz,
  • współpracę z Urzędem w zakresie upowszechniania wiedzy o potrzebach, uprawnieniach i możliwościach osób starszych.

 

Jednym z jej zadań jest również promowanie na terenie Miasta Karty Seniora, a także pozyskiwanie jej partnerów.

Powrót