NOWODWORSKI PROJEKT “RESTAURA”

Nowodworski projekt „Rewitalizacja dziedzictwa kulturowego poprzez mechanizmy partnerstwa publiczno-prywatnego RESTAURA” budzi duże zainteresowanie wśród przedstawicieli samorządu terytorialnego z całej Polski. Inicjatywa ta ma na celu wypracowanie mechanizmów umożliwiających przeprowadzenie rewitalizacji zdegradowanych obszarów miejskich, jak również obiektów dziedzictwa kulturowego. W ramach projektu powstanie dokumentacja techniczna, prawna i finansowa dotycząca inwestycji w cenne miejsca i obiekty.

 

Miasto chce odnowić Plac Solny znajdujący się w centrum miasta, wraz z terenem zlokalizowanym bezpośrednio przy lewym brzegu rzeki Narwi.

Dzięki inwestycji rewitalizacyjnej powstanie spójnie zagospodarowana przestrzeń, łącząca w sobie funkcje społeczne, mieszkaniowe, turystyczno-kulturowe, rekreacyjne i gospodarcze – atrakcyjna także dla przedsiębiorców, którzy zyskają nowe możliwości do rozwoju biznesu dzięki zmianie funkcji obszaru.

Obecnie niezagospodarowany obszar ma ulec kompleksowej transformacji, gdzie wytyczony zostanie przebieg nowych ulic wraz z kwartałami zabudowy mieszkaniowej oraz usługowej. Uzupełnieniem koncepcji będzie projekt obszarów zieleni miejskiej, a także obiektów użyteczności publicznej.

Powrót